c

常见问题

常见问题

首页 > 网上营业厅 > 常见问题

40、什么叫做风险度?

时间:2018-03-30 11:08:44 浏览次数:53119 来源:神华期货 编辑:admin

风险度=客户权益/客户保证金。当风险度小于100%时,客户需要追加保证金或自行减仓。


首页    |     网上营业厅    |    神华研究院    |    投教园地    |    走进神华    |    
粤ICP备12076861号-2 Powered by 神华期货